Severní energetická a.s.Představení skupiny

Součástí skupiny je společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost Sev.en WT, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod.

V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny elektrárna ve Chvaleticích. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese elektrárna nový název Sev.en EC, a.s.

Profil společnosti (PDF) Přehled vlastnických změn (PDF)
Sponzoring 2016 (PDF) Nový etický kodex (PDF)

Poslání skupiny SEV.EN:

 • Zajišťovat bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby. Skupina Sev.en vznikla v roce 2013 a od svého počátku se hlásí k principům otevřeného konkurenčního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a podporuje moderní, účinné technologie a odpovědně zachází se svěřeným státním majetkem – uhlím.
Hlavní podnikatelské činnosti:
 • Skupina má dva hlavní předměty podnikání: těžba a prodej hnědého uhlí a výroba a prodej elektrické energie.
 • Sekundární podnikatelské činnosti jsou výroba a prodej tepla, vedlejších energetických produktů a doplňkové služby.

Vize skupiny SEV.EN:

Vizí Skupiny v oblasti těžby uhlí a výroby elektrické energie je:
 • ohleduplnou těžbou uhlí zpřístupnit zásoby v platných dobývacích prostorech povrchového lomu ČSA snížit energetickou závislost ČR při zvýšení konkurence schopnosti průmyslu a levného tepla pro domácnosti
 • modernizovat a ekologizovat elektrárnu ve Chvaleticích tak, aby byla dlouhodobě čistým a účinným zdrojem cenově dostupné elektřiny, schopným stabilizovat energetickou soustavu České Republiky,
 • spojením těžby a výroby energie v jedné Skupině efektivněji smysluplně využít vytěžené hnědé uhlí.
Vizí Skupiny v oblasti řešení rizik a vlivů na okolí je:
 • neustálým sledováním environmentálních vlivů na okolí minimalizovat negativní vlivy a přijímat efektivní řešení v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s vodami a odpady, a obnovy dotčené krajiny
 • co nejdéle udržet pozici bezpečného, dlouhodobého a vyhledávaného zaměstnavatele a být spolehlivým a přínosným partnerem v rozvoji regionu.
Vizí Skupiny v oblasti obchodu s uhlím a elektřinou je:
 • podporovat zachování významného podílu hnědého uhlí v energetickém mixu ČR jako spolehlivého a cenově přijatelného domácího zdroje, který významně přispívá k energetické nezávislosti a svobodě republiky
 • v rámci konkurenčního podnikatelského prostředí v ČR v obchodě s hnědým uhlím a elektrickou energií, včetně její výroby, dosahovat udržitelného výnosu pro akcionáře
 • podílet se na vytvoření nediskriminačního tržního prostředí pro soutěž všech primárních energetických surovin v ČR i EU.

Strategie skupiny SEV.EN:

Strategie Skupiny v oblasti těžby, úpravy hnědého uhlí a výroby elektrické energie

Strategie v produkci hnědého uhlí:
 • Podporovat realistickou energetickou koncepci a surovinovou politiku ČR a usilovat o přehodnocení limitů těžby hnědého uhlí v platných dobývacích prostorech skupiny Sev.en. Jako přechodné řešení rozvíjet těžbu hlubinným způsobem v bočních svazích povrchového uhelného lomu ČSA.
 • Udržovat vysokou technologickou úroveň řízení jakosti uhlí a kvalitní zákaznický servis tak, aby naše produkce vyhovovala nejvyšším nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zákazníků.
 • Dodržovat všechny relevantní zákonné požadavky při těžbě.
 • Provádět rekultivaci životního prostředí po těžbě v souladu s potřebami okolních komunit.
Strategie ve výrobě elektřiny - projekt modernizace Sev.en EC, a.s. (7EC)
Realizovat opravy zařízení dvou ze čtyř výrobních bloků ECHAS do roku 2016, při dodržení optimálních investičních a provozních nákladů tak, aby vybrané zařízení bylo provozuschopné nejméně do roku 2030 a umožnilo reagovat s maximální efektivitou na obchodní příležitosti na trhu s elektrickou energií, při dodržení požadavků legislativy zejména v environmentální oblasti. Zejména dosáhnout:
 • zvýšení provozní spolehlivosti technologie,
 • zvýšení provozní hospodárnosti,
 • rozšíření regulačního pásma bloků,
 • optimalizace provozu s ohledem na efektivní využití hnědého uhlí.

Strategie v oblasti řešení rizik a vlivů na okolí je:

 • v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí naplňovat základní řídící dokumenty v oblasti řešení rizik uhelné těžby – dozorovými orgány státní správy schválená POPD (plány otvírky, přípravy a dobývání ložiska), která zohledňují oprávněné zájmy obcí i právnických a fyzických osob a zahrnují řešení výrobních i environmentálních dopadů (hlučnost, ochrana ovzduší, prašnost, nakládání s vodami a odpady, rekultivace aj.),
 • vzhledem k potřebě zajistit pokračování uhelné těžby intenzivně komunikovat se zaměstnanci, s obcemi a obyvateli v okolí těžby, a stejně tak i s institucemi státní správy a seznamovat je s přínosy i s důsledky přehodnocení limitů těžby uhlí či naopak útlumu těžby.
 • připravit interní plán zaměstnanosti, který zmapuje možnosti uplatnění zaměstnanců uvolňovaných z důvodu útlumu těžby uhlí (vládní usnesení č.827) v rámci skupiny, popř. v rámci regionu.
 • v oblasti výroby energie připravit a provést modernizaci a ekologizaci elektrárny do roku 2020 a naplňovat politiku řízení systému BOZP a EMS a podmínky Integrovaného povolení.
 • postupovat v rámci platných báňských a elektrárenských provozních a bezpečnostních norem, doplňovat je kvalitními interními předpisy
 • prevencí, vzděláváním, údržbou a kvalitním řízením usilovat o minimální úrazovost zaměstnanců a poruchovost technologií
 • neustále aktualizovat bezpečnostní předpisy a havarijní plány a prohlubovat součinnost se specializovanými útvary jako jsou vlastní požární jednotky a báňská záchranná stanice
 • v rámci činnosti Hlavní báňské záchranné stanice Most (organizační složky Severní energetická a.s.) zajišťovat účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v báňském prostředí, v prostředích s extrémními podmínkami i v rámci Integrovaného záchranného systému ČR.
 • v rámci programů regionální spolupráce podporovat rozvoj v regionech s provozy skupiny Sev.en
 • poskytovat otevřený systém stížností a podnětů, jak pro zaměstnance, tak pro vnější osoby, a vyhodnocovat jeho výsledky.
 • aktualizovat etické zásady Skupiny a během roku 2015 vypracovat etický a obchodní kodex skupiny Sev.en

Obchodní a investiční strategie je:

 • v obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti územních limitů zkracuje období po které je společnost schopna zasmluvňovat dodávky uhlí, je nutné zabezpečovat nediskriminační podmínky v prodeji uhlí vůči všem zákazníkům,
 • v oblasti elektřiny se plně soustředit na výrobu a velkoobchod,
 • v oblasti doplňkových služeb:
  • nabízet služby z oblasti vodního hospodářství a prodej doprovodných surovin (Sev.en WT, a.s.), prodej tepla a vedlejších energetických produktů (Sev.en EC, a.s.)
  • v rámci Hlavní báňské záchranné stanice Most poskytovat komerční služby organizacím - specializované činnosti prováděné v extrémních podmínkách
 • cílevědomě vytvářet podmínky pro zodpovědné dlouhodobé investiční chování s cílem zvýšit ekonomickou i environmentální efektivnost.
 • V roce 2016 připravit, za souhlasu dozorujících orgánů a financujících bank, zcela nové uspořádání společností opět do jedné skupiny s Vršanskou uhelnou a.s. (Skupina Czech Coal), a tím co nejvíce zmírnit dopady usnesení vlády č. 827 na zaměstnance skupiny Sev.en a okolní obce v severočeském regionu.

Obchodní strategie

Obchodní a podnikatelská strategie těžební společnosti Severní energetická a.s. doznala rokem 2013 významných změn. Vyčleněním společnosti ze skupiny Czech Coal a jejím zájmem o akvizici elektrárny ve Chvaleticích vznikl na trhu nový hráč, který přispěje k rozšíření konkurenčního prostředí v energetice. Spojení těžby a výroby energie navíc zajistí dlouhodobou perspektivu lomu ČSA i elektrárně ve Chvaleticích a přispěje k efektivnější těžbě i využití hnědého uhlí. Od 1. srpna 2015 nese elektrárna nový název Sev.en EC, a.s.

Prodej uhlí Prodej elektřiny

Severní energetická a.s.

Lom ČSA disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější do tepláren. Na dodávkách dálkového tepla z hnědého uhlí závisí zhruba milion českých domácností.

Těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o těžebních limitech z roku 1991 (UV č.444/1991). Za těmito limity se dále nachází 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Pokud v krátké době nedojde ze strany vlády k jasnému rozhodnutí o budoucnosti těžebních limitů, hrozí, že po roce 2022 bude nutné těžbu v této lokalitě zastavit. Její obnovení v budoucnosti by vzhledem k technologické náročnosti i vysokým finančním nákladům bylo velmi komplikované, ne-li nemožné.

Sev.en WT, a.s.

Od roku 2014 je součástí skupiny Severní energetická i společnost Sev.en WT, a.s.(dříve HUMECO, a.s.) Mezi aktivity společnosti patří čerpání a úprava vod, čištění odpadních vod, ekologické čerpání vod, selektivní odstraňování přírodních a průmyslových sedimentů ze dna vodních toků a ploch. Zabývá se výstavbou zařízení a potrubních systémů z polyetylénu. Realizuje také prodej doprovodných surovin (písky, těsnící jíly), provádí recyklace barevných kovů, odběry a rozbory vod (v rámci Osvědčení o správné činnosti laboratoře). Vykonává profesní zámečnické a elektrikářské práce.

Sev.en EC, a.s.

Elektrárna ve Chvaleticích se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese elektrárna nový název Sev.en EC, a.s.

HBZS Most

Hlavní báňská záchranná stanice Most disponuje speciální záchranářskou technikou, vybavením a speciálními dovednostmi báňských záchranářů, které lze využít nejen k represivním činnostem, ale i ke komerčním účelům.

Důl Kohinoor a.s.

Společnost Důl Kohinoor a.s. byla založena 1. 2. 2000 za účelem útlumu a ukončení těžby na dole Kohinoor v Mariánských Radčicích. Od druhé poloviny roku 2001 byla činnost společnosti zaměřena na správu majetku a útlum činnosti dalších lokalit. Většina těchto lokalit byla, v souladu s příslušným usnesením vlády v rámci útlumového programu hornictví, začátkem roku 2004 převedena na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od té doby provozuje společnost pouze činný důl Centrum v Dolním Jiřetíně, kde je i současné sídlo společnosti. Zároveň společnost participuje na projektu dobývání zbytkových zásob v bočních svazích povrchových lomů.


© Severní energetická a.s. 2013 |   Mapa webu