Severní energetická a.s.Představení skupiny

Součástí skupiny je společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost HUMECO, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod.

V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna Chvaletice a. s. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem.

Profil společnosti (PDF) Přehled vlastnických změn (PDF)
Sponzoring 2015 (PDF)

Poslání skupiny SEV.EN:

 • Zajišťovat bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby Skupina Sev.en vznikla v roce 2013 a od svého počátku se hlásí k principům otevřeného konkurenčního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a podporuje moderní, účinné technologie a odpovědně zachází se svěřeným státním majetkem - uhlím.
Hlavní podnikatelské činnosti:
 • Skupina má dva hlavní předměty podnikání: těžba a prodej hnědého uhlí a výroba a prodej elektrické energie
 • Sekundární podnikatelské činnosti jsou výroba prodej tepla, vedlejších energetických produktů a doplňkové služby

Vize skupiny SEV.EN:

Vizí Skupiny v oblasti těžby uhlí a výroby elektrické energie je:
 • ohleduplnou těžbou uhlí zpřístupnit zásoby v platných dobývacích prostorech povrchového lomu ČSA snížit energetickou závislost ČR při zvýšení konkurence schopnosti průmyslu a levného tepla pro domácnosti
 • modernizovat a ekologizovat elektrárnu Chvaletice tak, aby byla dlouhodobě čistým a účinným zdrojem cenově dostupné elektřiny, schopným stabilizovat energetickou soustavu České
 • spojením těžby a výroby energie v jedné Skupině efektivněji smysluplně využít vytěžené hnědé uhlí.
Vizí Skupiny v oblasti řešení rizik a vlivů na okolí je:
 • neustálým sledováním environmentálních vlivů na okolí minimalizovat negativní vlivy a přijímat efektivní řešení v oblasti ochrany ovzduší, nakládání s vodami a odpady, a obnovy dotčené krajiny
 • dosáhnout pozice bezpečného, dlouhodobého a vyhledávaného zaměstnavatele a být spolehlivým a přínosným partnerem v rozvoji regionu.
Vizí Skupiny v oblasti obchodu s uhlím a elektřinou je:
 • podporovat zachování významného podílu hnědého uhlí v energetickém mixu ČR jako spolehlivého a cenově přijatelného domácího zdroje, který významně přispívá k energetické nezávislosti a svobodě republiky
 • v rámci konkurenčního podnikatelského prostředí v ČR v obchodě s hnědým uhlím a elektrickou energií, včetně její výroby, dosahovat udržitelného výnosu pro akcionáře
 • podílet se na vytvoření nediskriminačního tržního prostředí pro soutěž všech primárních energetických surovin v ČR i EU.

Strategie skupiny SEV.EN:

Strategie Skupiny v oblasti těžby, úpravy hnědého uhlí a výroby elektrické energie

v produkci hnědého uhlí:
 • Podporovat realistickou energetickou koncepci a surovinovou politiku ČR a usilovat o přehodnocení limitů těžby hnědého uhlí v platných dobývacích prostorech skupiny Sev.en. Jako přechodné řešení rozvíjet těžbu hlubinným způsobem v bočních svazích povrchového uhelného lomu ČSA.
 • Udržovat vysokou technologickou úroveň řízení jakosti uhlí a kvalitní zákaznický servis tak, aby naše produkce vyhovovala nejvyšším nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zákazníků.
 • Dodržovat všechny relevantní zákonné požadavky při těžbě.
 • Provádět rekultivaci životního prostředí po těžbě v souladu s potřebami okolních komunit.
ve výrobě elektřiny - projekt modernizace Elektrárny Chvaletice a.s. (ECHAS)
Realizovat obnovu zařízení dvou ze čtyř výrobních bloků ECHAS do roku 2016, při dodržení optimálních investičních a provozních nákladů tak, aby vybrané zařízení bylo provozuschopné nejméně do roku 2030, a umožnilo reagovat s maximální efektivitou na obchodní příležitosti na trhu s elektrickou energií, při dodržení požadavků legislativy zejména v environmentální oblasti. Zejména dosáhnout:
 • zvýšení provozní spolehlivosti technologie,
 • zvýšení provozní hospodárnosti,
 • rozšíření regulačního pásma bloků,
 • optimalizace provozu s ohledem na efektivní využití hnědého uhlí.

Strategie v oblasti řešení rizik a vlivů na okolí je:

 • v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí naplňovat základní řídící dokumenty v oblasti řešení rizik uhelné těžby – dozorovými orgány státní správy schválená POPD (plány otvírky, přípravy a dobývání ložiska), která zohledňují oprávněné zájmy obcí i právnických a fyzických osob a zahrnují řešení výrobních i environmentálních dopadů (hlučnost, prašnost, rekultivace aj.).
 • vzhledem k potřebě zajistit pokračování uhelné těžby intenzivně komunikovat se zaměstnanci, s obcemi a obyvateli v okolí těžby, a stejně tak i s institucemi státní správy a seznamovat je s přínosy i s důsledky přehodnocení limitů těžby uhlí či naopak útlumu těžby.
 • v oblasti výroby energie připravit a provést modernizaci a ekologizaci elektrárny do roku 2020 a naplňovat politiku řízení systému BOZP a EMS a podmínky Integrovaného povolení.
 • postupovat v rámci platných báňských a elektrárenských provozních a bezpečnostních norem, doplňovat je kvalitními interními předpisy
 • prevencí, vzděláváním, údržbou a kvalitním řízením usilovat o minimální úrazovost zaměstnanců a poruchovost technologií
 • neustále aktualizovat bezpečnostní předpisy a havarijní plány a prohlubovat součinnost se specializovanými útvary jako jsou vlastní požární jednotky a báňská záchranná stanice
 • v rámci činnosti Hlavní báňské záchranné stanice Most (organizační složky Severní energetická a.s.) zajišťovat účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v báňském prostředí, v prostředích s extrémními podmínkami i v rámci Integrovaného záchranného systému ČR.
 • v rámci programů regionální spolupráce podporovat rozvoj v regionech s provozy skupiny Sev.en
 • poskytovat otevřený systém stížností a podnětů, jak pro zaměstnance, tak pro vnější osoby, a vyhodnocovat jeho výsledky.
 • aktualizovat etické zásady Skupiny a během roku 2015 vypracovat etický a obchodní kodex skupiny Sev.en

Obchodní a investiční strategie je:

 • v obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti územních limitů zkracuje období po které je společnost schopna zasmluvňovat dodávky uhlí, je nutné zabezpečovat nediskriminační podmínky v prodeji uhlí vůči všem zákazníkům,
 • v oblasti elektřiny se plně soustředit na výrobu a velkoobchod,
 • v oblasti doplňkových služeb:
  • nabízet služby z oblasti vodního hospodářství a prodej doprovodných surovin (HUMECO, a.s.), prodej tepla a vedlejších energetických produktů (ECHAS)
  • v rámci Hlavní báňské záchranné stanice Most poskytovat komerční služby organizacím - specializované činnosti prováděné v extrémních podmínkách
 • provádět investice do projektů, které umožní vybudovat stabilní, odborně i provozně samostatnou Skupinu a tím podporovat konkurenční prostředí v ČR,
 • cílevědomě vytvářet podmínky pro zodpovědné dlouhodobé investiční chování s cílem zvýšit ekonomickou i environmentální efektivnost.

Obchodní strategie

Obchodní a podnikatelská strategie těžební společnosti Severní energetická a.s. doznala rokem 2013 významných změn. Vyčleněním společnosti ze skupiny Czech Coal a jejím zájmem o akvizici elektrárny Chvaletice vznikl na trhu nový hráč, který přispěje k rozšíření konkurenčního prostředí v energetice. Spojení těžby a výroby energie navíc zajistí dlouhodobou perspektivu lomu ČSA i elektrárně Chvaletice a přispěje k efektivnější těžbě i využití hnědého uhlí.

Prodej uhlí Prodej elektřiny

Severní energetická a.s.

Lom ČSA disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější do tepláren. Na dodávkách dálkového tepla z hnědého uhlí závisí zhruba milion českých domácností.

Těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o těžebních limitech z roku 1991 (UV č.444/1991). Za těmito limity se dále nachází 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Pokud v krátké době nedojde ze strany vlády k jasnému rozhodnutí o budoucnosti těžebních limitů, hrozí, že po roce 2022 bude nutné těžbu v této lokalitě zastavit. Její obnovení v budoucnosti by vzhledem k technologické náročnosti i vysokým finančním nákladům bylo velmi komplikované, ne-li nemožné.

HUMECO, a.s.

Od roku 2014 je součástí skupiny Severní energetická i společnost HUMECO, a.s. Mezi aktivity společnosti patří čerpání a úprava vod, čištění odpadních vod, ekologické čerpání vod, selektivní odstraňování přírodních a průmyslových sedimentů ze dna vodních toků a ploch. Zabývá se výstavbou zařízení a potrubních systémů z polyetylénu. Realizuje také prodej doprovodných surovin (písky, těsnící jíly), provádí recyklace barevných kovů, odběry a rozbory vod (v rámci Osvědčení o správné činnosti laboratoře). Vykonává profesní zámečnické a elektrikářské práce.

Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice a. s. se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem.

Hipodrom Most

Do portfolia Severní energetické patří také Hipodrom Most – unikátní dostihový a rekreační areál vybudovaný na bývalé Velebudické výsypce. Součástí areálu je vedle dostihového závodiště také 3370 m dlouhá in line dráha, závodiště pro parkur, tréninkové plochy, golfové hřiště a piknikový park pro veřejnost. Hipodrom ročně navštíví kolem sta tisíc návštěvníků.

HBZS Most

Hlavní báňská záchranná stanice Most disponuje speciální záchranářskou technikou, vybavením a speciálními dovednostmi báňských záchranářů, které lze využít nejen k represivním činnostem, ale i ke komerčním účelům.

Důl Kohinoor a.s.

Společnost Důl Kohinoor a.s. byla založena 1. 2. 2000 za účelem útlumu a ukončení těžby na dole Kohinoor v Mariánských Radčicích. Od druhé poloviny roku 2001 byla činnost společnosti zaměřena na správu majetku a útlum činnosti dalších lokalit. Většina těchto lokalit byla, v souladu s příslušným usnesením vlády v rámci útlumového programu hornictví, začátkem roku 2004 převedena na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Od té doby provozuje společnost pouze činný důl Centrum v Dolním Jiřetíně, kde je i současné sídlo společnosti. Zároveň společnost participuje na projektu dobývání zbytkových zásob v bočních svazích povrchových lomů.


© Severní energetická a.s. 2013 |   Mapa webu